Etykiety FSC – czy znasz różnicę?


Warning: PHP Startup: Requires argument 2, '<a rel="nofollow"\1', to be a valid callback in /wp-content/plugins/wpa-seo-auto-linker/wpa-seo-auto-linker-functions.php on line 36

Co ozna­cza ety­kieta FSC na pro­duk­cie?

100% FSC
Etykiety FSC 100% ozna­cza, że drewno, z któ­rego wyko­nano pro­dukt, pocho­dzi wyłącz­nie z lasów cer­ty­fi­ko­wa­nych.Bada­nia wska­zują, że jedna trze­cia wszyst­kich pro­duktów z cer­ty­fi­ka­tem FSC to pro­dukty z ety­kietą FSC 100% (FSC Glo­bal Mar­ket Survey Report 2014 – Raport z bada­nia ryn­ków świa­to­wych FSC 2014).

RECYCLED FSC
Oznaczenie „FSC Recyc­led” ozna­cza, że całość drewna lub papieru, z któ­rego wyko­nano pro­dukt pocho­dzi z mate­ria­łów odzy­ska­nych.

MIX FSC
Ety­kieta „FSC Mix” ozna­cza, że drewno w ramach pro­duktu pocho­dzi z mate­ria­łów z cer­ty­fi­ka­tem FSC, z recy­klingu, albo z drewna kon­tro­lo­wa­nego. Nie jest to pełna cer­ty­fi­ka­cja w sys­te­mie FSC. Drewno kon­tro­lo­wane FSC nie jest cer­ty­fi­ko­wane, ale nie może być pozy­ski­wane:

  • w spo­sób nie­zgodny z pra­wem;
  • z naru­sze­niem praw zwy­cza­jo­wych i oby­wa­tel­skich;
  • z miejsc, w któ­rych szcze­gólne walory przy­rod­ni­cze są zagro­żone;
  • lasach prze­kształ­ca­nych w plan­ta­cje lub nie­le­śne formy użyt­ko­wa­nia;
  • w lasach, gdzie upra­wiane są drzewa, ale są mody­fi­ko­wane gene­tycz­nie.

Dlaczego istnieją trzy rodzaje etykiet FSC?

Etykiety FSC mają to do siebie, że – kiedy się o nich wie – widzi się je wszędzie. Jednakże pozyskiwanie drewna to sprawa złożona, ale konieczne jest uważne śledzenie drogi produktów od lasu po półki sklepowe.
Mamy nadzieję, że któregoś dnia wszystkie produkty będą nosić etykiety FSC 100%.  Jednak obecnie musimy być realistami w kwestii podaży i popytu. Certyfikacja lasu zajmuje czas, trzeba też oczywiście poczekać, aż drzewa urosną. Jednak wybierajmy częściej produkty z certyfikatem FSC. Jeśli tak zrobimy więcej firm będzie chciało zaspokoić ten popyt i będzie ubiegać się o certyfikację w systemie FSC.
Niezależnie od rodzaju etykiety na produkcie, możesz być pewien, że dobrze wybierasz. Twój produkt nie został wyprodukowany kosztem lasu, zwierząt, roślin, ani ludzi, których byt od niego zależy. Tak więc wypatruj etykiety FSC podczas kolejnej wizyty w supermarkecie, sklepie meblowym, czy kawiarni. Codziennie dokonujemy wyborów. A teraz, kiedy zobaczysz jedną z trzech etykiety FSC, możesz dokonać wyboru, który przyczyni się do ochrony światowych lasów.

Dlaczego jeden produkt z certyfikatem FSC nie oznacza, że firma posiada certyfikat FSC na wszystkie produkty?

Każda firma, która chce umieścić etykiety FSC na dowolnym ze swoich produktów musi najpierw uzyskać certyfikat. Jest to certyfikat łańcucha pochodzenia produktu (z ang. FSC CoC). Oznaczenie takie stanowi dowód, że wykorzystywane materiały pochodzą z lasów certyfikowanych w systemie FSC, a firma przestrzega określonych przez FSC dobrych praktyk w całym procesie produkcyjnym oraz w całym łańcuchu dostaw.
Wyłącznie produkty wykorzystujące materiały z certyfikatem FSC mogą posiadać etykietę FSC dla produktu. Sam fakt, że jeden produkt nosi taką etykietę jest OK, ale nie oznacza, iż wszystkie produkty danej firmy je posiadają.
Sprzedawcy detaliczni, którzy są bez certyfikatu w systemie FSC CoC, ale sprzedają takie produkty mogą wnioskować o prawo używania etykiety FSC. Mogą oni wykorzystywać te logotypy wyłącznie do promocji sprzedawanych ukończonych produktów z certyfikatem FSC, na podstawie uzyskanej licencji.

źró­dło: FSC Inter­na­tio­nal